• హోమ్
  • பயன்படுத்தடிராக்டர் மதிப்பீட

பயன்படுத்திய டிராக்டரின் உண்மையான விலையைப் பெறுங்கள்

Mahindra 275 TU XP Plus

जानिए अपने ट्रेक्टर की सही कीमत

மேலே செல்வதன் மூலம் நீங்கள் வெளிப்படையாக டிராக்டர் சந்திப்புகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்*

Tractor Valuation

பயன்படுத்திய பிரபலமான டிராக்டர்களுக்கான விலை பகுப்பாய்வு

2015 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹482617

₹350000 - ₹600000 80 பட்டியல்கள்

2012 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹278608

₹130000 - ₹450000 79 பட்டியல்கள்

2014 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹452063

₹364043 - ₹600000 64 பட்டியல்கள்

2012 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹327963

₹230000 - ₹600000 61 பட்டியல்கள்

2014 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹379750

₹275000 - ₹490000 60 பட்டியல்கள்

2013 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹429981

₹300000 - ₹500000 54 பட்டியல்கள்

2012 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹342560

₹240000 - ₹480000 50 பட்டியல்கள்

2017 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹538532

₹450000 - ₹650000 50 பட்டியல்கள்

2015 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹404962

₹250000 - ₹500000 49 பட்டியல்கள்

2013 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹351939

₹225000 - ₹480000 49 பட்டியல்கள்

2014 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹356801

₹275000 - ₹450000 49 பட்டியல்கள்

2012 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹328327

₹215000 - ₹450000 49 பட்டியல்கள்

2013 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹365249

₹200000 - ₹550000 48 பட்டியல்கள்

2014 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹391196

₹210000 - ₹550000 46 பட்டியல்கள்

2017 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹488478

₹350000 - ₹650000 46 பட்டியல்கள்

2011 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹308727

₹250000 - ₹380000 44 பட்டியல்கள்

2015 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹391523

₹235000 - ₹500000 44 பட்டியல்கள்

2018 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹459539

₹365000 - ₹599000 44 பட்டியல்கள்

2016 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹430749

₹315000 - ₹520000 43 பட்டியல்கள்

2014 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹361767

₹245000 - ₹650000 43 பட்டியல்கள்

2013 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹359070

₹200000 - ₹465000 43 பட்டியல்கள்

2019 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹621977

₹530000 - ₹700000 43 பட்டியல்கள்

2013 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹300714

₹195000 - ₹485000 42 பட்டியல்கள்

2018 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹575929

₹495000 - ₹650000 42 பட்டியல்கள்

2012 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹321976

₹240000 - ₹425000 41 பட்டியல்கள்

2011 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹269256

₹180000 - ₹400000 41 பட்டியல்கள்

2014 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹297512

₹200000 - ₹465000 41 பட்டியல்கள்

2016 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹507350

₹350000 - ₹630000 40 பட்டியல்கள்

2012 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹308475

₹200000 - ₹450000 40 பட்டியல்கள்

2018 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹503575

₹310000 - ₹700000 40 பட்டியல்கள்

2016 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹460128

₹310000 - ₹700000 39 பட்டியல்கள்

2013 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹328309

₹200000 - ₹450000 39 பட்டியல்கள்

2011 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹341105

₹240000 - ₹650000 39 பட்டியல்கள்

2016 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹333154

₹275000 - ₹430000 39 பட்டியல்கள்

2014 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹322237

₹250000 - ₹450000 38 பட்டியல்கள்

2012 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹391459

₹300000 - ₹500000 37 பட்டியல்கள்

2018 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹505331

₹400000 - ₹600000 37 பட்டியல்கள்

2017 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹469865

₹340000 - ₹600000 37 பட்டியல்கள்

2015 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹380417

₹300000 - ₹650000 36 பட்டியல்கள்

2016 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹399088

₹250000 - ₹500000 35 பட்டியல்கள்

2014 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹340143

₹185000 - ₹450000 35 பட்டியல்கள்

2011 பார்ம் ட்ராக் 60

சராசரி விலை - ₹340924

₹260000 - ₹400000 34 பட்டியல்கள்

2012 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹295953

₹150000 - ₹450000 33 பட்டியல்கள்

2018 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹454485

₹350000 - ₹750000 33 பட்டியல்கள்

2016 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹413364

₹325000 - ₹500000 33 பட்டியல்கள்

2012 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹284773

₹200000 - ₹430000 33 பட்டியல்கள்

2015 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹400000

₹300000 - ₹540000 32 பட்டியல்கள்

2018 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹458594

₹350000 - ₹580000 32 பட்டியல்கள்

2011 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹287688

₹150000 - ₹450000 32 பட்டியல்கள்

2011 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹302188

₹240000 - ₹395000 32 பட்டியல்கள்

2013 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹310032

₹200000 - ₹431000 31 பட்டியல்கள்

2017 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹423800

₹300000 - ₹560000 30 பட்டியல்கள்

2018 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹475367

₹380000 - ₹700000 30 பட்டியல்கள்

2019 மஹிந்திரா 575 DI

சராசரி விலை - ₹529460

₹400000 - ₹700000 30 பட்டியல்கள்

2011 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹395330

₹300000 - ₹500000 29 பட்டியல்கள்

2019 ஜான் டீரெ 5105

சராசரி விலை - ₹495172

₹350000 - ₹590000 29 பட்டியல்கள்

2017 சோனாலிகா DI 750III

சராசரி விலை - ₹477931

₹330000 - ₹570000 29 பட்டியல்கள்

2018 பவர்டிராக் யூரோ 50

சராசரி விலை - ₹495952

₹340000 - ₹670000 29 பட்டியல்கள்

2019 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹516717

₹390000 - ₹700000 29 பட்டியல்கள்

2013 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹331897

₹235000 - ₹400000 29 பட்டியல்கள்

2016 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹380160

₹300000 - ₹545000 27 பட்டியல்கள்

2015 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹329000

₹250000 - ₹450000 27 பட்டியல்கள்

2014 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹338889

₹200000 - ₹410000 27 பட்டியல்கள்

2017 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹447222

₹400000 - ₹550000 27 பட்டியல்கள்

2012 பார்ம் ட்ராக் 60

சராசரி விலை - ₹365852

₹180000 - ₹490000 27 பட்டியல்கள்

2018 சோனாலிகா DI 35

சராசரி விலை - ₹395105

₹300000 - ₹480000 26 பட்டியல்கள்

2017 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹383577

₹310000 - ₹480000 26 பட்டியல்கள்

2014 ஜான் டீரெ 5050 D

சராசரி விலை - ₹420440

₹280000 - ₹485000 25 பட்டியல்கள்

2013 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹343440

₹250000 - ₹520000 25 பட்டியல்கள்

2019 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹445823

₹350000 - ₹600000 25 பட்டியல்கள்

2017 ஜான் டீரெ 5050 D

சராசரி விலை - ₹520991

₹450000 - ₹775000 25 பட்டியல்கள்

2011 நியூ ஹாலந்து 3630 TX பிளஸ்

சராசரி விலை - ₹443640

₹290000 - ₹550000 25 பட்டியல்கள்

2019 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹474400

₹360000 - ₹560000 25 பட்டியல்கள்

2017 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹392560

₹340000 - ₹480000 24 பட்டியல்கள்

2016 மஹிந்திரா யுவராஜ் 215 NXT

சராசரி விலை - ₹184792

₹125000 - ₹300000 24 பட்டியல்கள்

2016 ஜான் டீரெ 5050 D

சராசரி விலை - ₹501813

₹320000 - ₹678000 24 பட்டியல்கள்

2011 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹297708

₹210000 - ₹500000 24 பட்டியல்கள்

2016 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹362495

₹270000 - ₹550000 24 பட்டியல்கள்

2015 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹367708

₹300000 - ₹410000 24 பட்டியல்கள்

2016 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹393478

₹325000 - ₹550000 23 பட்டியல்கள்

2012 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹354130

₹200000 - ₹500000 23 பட்டியல்கள்

2013 ஜான் டீரெ 5050 D

சராசரி விலை - ₹406609

₹260000 - ₹540000 23 பட்டியல்கள்

2019 ஸ்வராஜ் 744 FE

சராசரி விலை - ₹552174

₹480000 - ₹650000 23 பட்டியல்கள்

2013 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹322522

₹210000 - ₹450000 23 பட்டியல்கள்

2013 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹295218

₹230000 - ₹400000 23 பட்டியல்கள்

2019 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹431957

₹360000 - ₹570000 23 பட்டியல்கள்

2014 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹327826

₹210000 - ₹450000 23 பட்டியல்கள்

2018 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹395727

₹225000 - ₹710000 22 பட்டியல்கள்

2014 ஜான் டீரெ 5050E

சராசரி விலை - ₹494818

₹400000 - ₹1200000 22 பட்டியல்கள்

2011 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹277091

₹200000 - ₹385000 22 பட்டியல்கள்

2016 ஜான் டீரெ 5310

சராசரி விலை - ₹576022

₹450000 - ₹685000 22 பட்டியல்கள்

2017 சோனாலிகா DI 745 III

சராசரி விலை - ₹430000

₹365000 - ₹500000 22 பட்டியல்கள்

2014 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹352273

₹250000 - ₹450000 22 பட்டியல்கள்

2014 சோனாலிகா DI 750III

சராசரி விலை - ₹419864

₹375000 - ₹450000 22 பட்டியல்கள்

2017 பவர்டிராக் யூரோ 50

சராசரி விலை - ₹471667

₹370000 - ₹700000 21 பட்டியல்கள்

2015 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹378095

₹250000 - ₹475000 21 பட்டியல்கள்

2019 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹530833

₹400000 - ₹800000 21 பட்டியல்கள்

2012 சோனாலிகா DI 750III

சராசரி விலை - ₹355000

₹280000 - ₹435000 21 பட்டியல்கள்

2013 பவர்டிராக் 439 பிளஸ்

சராசரி விலை - ₹309762

₹200000 - ₹370000 21 பட்டியல்கள்

2019 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 1035 DI

சராசரி விலை - ₹473667

₹280000 - ₹570000 21 பட்டியல்கள்

2019 பவர்டிராக் யூரோ 50

சராசரி விலை - ₹544286

₹400000 - ₹650000 21 பட்டியல்கள்

2014 ஐச்சர் 241

சராசரி விலை - ₹222843

₹174698 - ₹280000 21 பட்டியல்கள்

2015 சோனாலிகா DI 35

சராசரி விலை - ₹318000

₹250000 - ₹400000 20 பட்டியல்கள்

2017 ஜான் டீரெ 5310

சராசரி விலை - ₹661250

₹500000 - ₹1380000 20 பட்டியல்கள்

2016 சோனாலிகா DI 745 III

சராசரி விலை - ₹403750

₹300000 - ₹500000 20 பட்டியல்கள்

2012 சோனாலிகா DI 35

சராசரி விலை - ₹306000

₹210000 - ₹500000 20 பட்டியல்கள்

2011 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹270000

₹210000 - ₹370000 20 பட்டியல்கள்

2014 மஹிந்திரா 595 DI TURBO

சராசரி விலை - ₹371750

₹280000 - ₹550000 20 பட்டியல்கள்

2018 மஹிந்திரா 415 DI

சராசரி விலை - ₹417368

₹340000 - ₹525000 19 பட்டியல்கள்

2017 ஜான் டீரெ 5045 D

சராசரி விலை - ₹471316

₹400000 - ₹575000 19 பட்டியல்கள்

2013 சோனாலிகா DI 35

சராசரி விலை - ₹269789

₹220000 - ₹350000 19 பட்டியல்கள்

2017 ஸ்வராஜ் 960 FE

சராசரி விலை - ₹548947

₹450000 - ₹660000 19 பட்டியல்கள்

2012 மஹிந்திரா அர்ஜுன் 555 DI

சராசரி விலை - ₹348263

₹252000 - ₹450000 19 பட்டியல்கள்

2018 சோனாலிகா DI 745 III

சராசரி விலை - ₹464507

₹400000 - ₹520000 19 பட்டியல்கள்

2016 பவர்டிராக் யூரோ 50

சராசரி விலை - ₹406842

₹300000 - ₹500000 19 பட்டியல்கள்

2017 ஸ்வராஜ் 735 FE

சராசரி விலை - ₹421111

₹360000 - ₹550000 18 பட்டியல்கள்

2017 மஹிந்திரா 475 DI

சராசரி விலை - ₹419278

₹370000 - ₹520000 18 பட்டியல்கள்

2018 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹427500

₹360000 - ₹600000 18 பட்டியல்கள்

2012 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹295556

₹190000 - ₹380000 18 பட்டியல்கள்

2013 ஜான் டீரெ 5055E

சராசரி விலை - ₹438333

₹325000 - ₹590000 18 பட்டியல்கள்

2020 ஸ்வராஜ் 855 FE

சராசரி விலை - ₹714167

₹610000 - ₹950000 18 பட்டியல்கள்

2015 ஜான் டீரெ 5050 D

சராசரி விலை - ₹449272

₹300000 - ₹700000 17 பட்டியல்கள்

2017 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹423966

₹340000 - ₹500000 17 பட்டியல்கள்

2019 மஹிந்திரா 275 DI TU

சராசரி விலை - ₹444471

₹360000 - ₹510000 17 பட்டியல்கள்

2013 பார்ம் ட்ராக் 60

சராசரி விலை - ₹387059

₹330000 - ₹500000 17 பட்டியல்கள்

2012 ஸ்வராஜ் 724 எக்ஸ்.எம்

சராசரி விலை - ₹245094

₹136597 - ₹300000 17 பட்டியல்கள்

2018 பார்ம் ட்ராக் 45

சராசரி விலை - ₹469412

₹355000 - ₹550000 17 பட்டியல்கள்

2015 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹369647

₹300000 - ₹550000 17 பட்டியல்கள்

2018 ஜான் டீரெ 5310

சராசரி விலை - ₹642941

₹550000 - ₹800000 17 பட்டியல்கள்

2015 ஐச்சர் 380

சராசரி விலை - ₹339433

₹261000 - ₹410000 17 பட்டியல்கள்

2018 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹389160

₹350000 - ₹450000 17 பட்டியல்கள்

2017 சோனாலிகா DI 35

சராசரி விலை - ₹350882

₹260000 - ₹410000 17 பட்டியல்கள்

2014 ஐச்சர் 333

சராசரி விலை - ₹293529

₹250000 - ₹330000 17 பட்டியல்கள்

2017 சோனாலிகா DI 47 RX

சராசரி விலை - ₹429059

₹350000 - ₹499000 17 பட்டியல்கள்

2013 மஹிந்திரா யுவராஜ் 215 NXT

சராசரி விலை - ₹174041

₹100000 - ₹300000 16 பட்டியல்கள்

2016 பார்ம் ட்ராக் 60

சராசரி விலை - ₹475438

₹430000 - ₹520000 16 பட்டியல்கள்

2017 மஹிந்திரா 265 DI

சராசரி விலை - ₹359199

₹315000 - ₹410000 16 பட்டியல்கள்

2011 ஐச்சர் 485

சராசரி விலை - ₹292785

₹230000 - ₹410000 16 பட்டியல்கள்

2019 ஜான் டீரெ 5050 D

சராசரி விலை - ₹620000

₹530000 - ₹860000 16 பட்டியல்கள்

2018 சோனாலிகா DI 750III

சராசரி விலை - ₹521596

₹450000 - ₹600000 16 பட்டியல்கள்

2014 சோனாலிகா DI 745 III

சராசரி விலை - ₹337525

₹270000 - ₹490000 16 பட்டியல்கள்

2014 மாஸ்ஸி பெர்குசன் 7250

சராசரி விலை - ₹383438

₹315000 - ₹500000 16 பட்டியல்கள்

2014 பவர்டிராக் 439 பிளஸ்

சராசரி விலை - ₹297250

₹180000 - ₹400000 16 பட்டியல்கள்

2017 மஹிந்திரா அர்ஜுன் 555 DI

சராசரி விலை - ₹459620

₹300000 - ₹550000 16 பட்டியல்கள்

2014 பார்ம் ட்ராக் 60

சராசரி விலை - ₹398125

₹160000 - ₹500000 16 பட்டியல்கள்

2016 சோனாலிகா DI 750III

சராசரி விலை - ₹488563

₹410000 - ₹812000 16 பட்டியல்கள்

2019 ஜான் டீரெ 5310

சராசரி விலை - ₹673688

₹480000 - ₹850000 16 பட்டியல்கள்

2012 மஹிந்திரா 295 DI SUPER TURBO

சராசரி விலை - ₹282817

₹195064 - ₹395000 16 பட்டியல்கள்

2013 மஹிந்திரா 595 DI TURBO

சராசரி விலை - ₹367813

₹270000 - ₹525000 16 பட்டியல்கள்

2017 மஹிந்திரா 415 DI

சராசரி விலை - ₹401875

₹300000 - ₹550000 16 பட்டியல்கள்

2016 ஐச்சர் 242

சராசரி விலை - ₹273750

₹200000 - ₹360000 16 பட்டியல்கள்

2011 பார்ம் ட்ராக் 65 EPI

சராசரி விலை - ₹352750

₹270000 - ₹520000 16 பட்டியல்கள்

பயன்படுத்திய டிராக்டர் மதிப்பீடு (FAQ)

பதில். ஒரு டிராக்டரை வாங்கிய பிறகு, உங்கள் டிராக்டர் மதிப்பு குறையத் தொடங்குகிறது, இது தேய்மானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீங்கள் பயன்படுத்திய டிராக்டரை விற்கும்போது, உங்கள் டிராக்டரை வாங்கிய அதே விலை அல்ல. எனவே, இந்த டிராக்டர் மதிப்பீட்டு கருவி உங்கள் டிராக்டரின் உண்மையான டிராக்டர் மறுவிற்பனை மதிப்பைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

பதில். இது ஒரு எளிய செயல்முறையாகும், சில நொடிகளில் உண்மையான மதிப்பு டிராக்டர் விலையைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் டிராக்டர் பிராண்ட், மாடல் எண், நிலை, வாங்கிய ஆண்டு, டயர் நிலை, உங்கள் பெயர் மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற டிராக்டர் தொடர்பான சில தகவல்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இப்போது நீங்கள் செல்ல வேண்டும், மதிப்பீட்டைப் பெறுங்கள், பின்னர் நியாயமான பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் மதிப்பைப் பெறுவீர்கள்.

பதில். டிராக்டர்ஜங்க்ஷனில், பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் மதிப்பீட்டில் சென்று உங்கள் டிராக்டர் பிராண்ட் பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்து, மாடல் எண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்து, மாநிலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உரிமையாளரைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் டிராக்டரை வாங்கிய ஆண்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், உங்கள் டிராக்டரின் டயர் நிலையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், உங்கள் பெயரையும் மொபைல் எண்ணையும் சேர்ப்பதை விடவும். பின்னர் செல்லுங்கள், மதிப்பீட்டைப் பெறுங்கள், இறுதியாக உங்கள் நியாயமான டிராக்டர் மறுவிற்பனை மதிப்பைப் பெற���வீர்கள்.

பதில். பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் மதிப்பு கால்குலேட்டர் எங்கள் நிபுணர்களால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த கருவி நீங்கள் வழங்கிய உங்கள் டிராக்டர் விவரங்களுக்கு ஏற்ப விலையை வழங்குகிறது. இந்த கருவி உங்கள் டிராக்டர் விவரங்களை ஆய்வு செய்து நியாயமான மறுவிற்பனை டிராக்டர் விலையை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

பதில். பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் மதிப்பீட்டைப் போலவே, உங்கள் பழைய டிராக்டரை டிராக்டர்ஜங்க்ஷனில் எளிதாக விற்கலாம். சென்று, டிராக்டரை ஆன்லைனில் விற்று, படிவத்தை நிரப்பவும், அதன் பிறகு உங்கள் டிராக்டரை விற்கிறது. உங்கள் டிராக்டரை விரைவாக விற்க விரும்பினால் உங்கள் டிராக்டரின் புகைப்படங்களை பதிவேற்றவும்.

பதில். இல்லை, உங்கள் வசதிக்காக டிராக்டர்ஜங்க்ஷன் இந்த அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் மதிப்பு இலவசமாக வழிகாட்டுகிறது மற்றும் இந்தியாவில் நியாயமான டிராக்டர் மறுவிற்பனை விலையை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

பதில். நீங்கள் விற்க விரும்பும் உங்கள் டிராக்டரின் நியாயமான விலையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், உங்கள் டயரின் நிலையையும் கொடுக்க வேண்டும், ஏனெனில் அது விலையை பாதிக்கிறது.

பதில். ஆம், டிராக்டர்ஜங்க்ஷன் என்பது இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் ஆன்லைன் தளமாகும், அங்கு நீங்கள் அனைத்து பிராண்டுகளின் டிராக்டர்களையும் அவற்றின் விவரக்குறிப்புகளையும் பெறுவீர்கள். டிராக்டர்ஜங்க்ஷனில் நீங்கள் பயன்படுத்திய டிராக்டரையும் விற்கலாம். பயன்படுத்தப்பட்ட டிராக்டர் மதிப்பீட்டிலிருந்து உங்கள் டிராக்டரின் நியாயமான விலையைப் பெறுவீர்கள், அதிலிருந்து உங்கள் டிராக்டரை ஆன்லைனில் எளிதாக விற்கலாம்.

close
close Icon

உங்கள் வலது டிராக்டர் மற்றும் கருவிகள் கண்டுபிடிக்க

புதிய டிராக்டர்கள்

பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

இம்பலெமென்ட்ஸ்

சான்றளிக்கப்பட்ட வியாபாரி பயன்படுத்திய டிராக்டர் வாங்க