• హోమ్
  • ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్ వాల్యుయేషన్

ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్ యొక్క నిజమైన ధరను పొందండి

जानिए अपने ट्रेक्टर की सही कीमत

ముందుకు సాగడం ద్వారా మీరు ట్రాక్టర్ జంక్షన్లకు స్పష్టంగా అంగీకరిస్తున్నారు నిబంధనలు మరియు షరతులు*

Tractor Valuation

వాడిన పాపులర్ ట్రాక్టర్ల ధర విశ్లేషణ

2014 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹460550

₹364043 - ₹671000 71 జాబితాలు

2015 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹493673

₹390000 - ₹603000 57 జాబితాలు

2012 మహీంద్రా 265 DI

సగటు ధర - ₹275943

₹130000 - ₹750000 53 జాబితాలు

2017 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹546147

₹400000 - ₹620000 52 జాబితాలు

2013 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹421532

₹300000 - ₹510000 47 జాబితాలు

2016 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹516783

₹350000 - ₹600000 46 జాబితాలు

2014 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹373318

₹281660 - ₹500000 43 జాబితాలు

2012 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹330281

₹230000 - ₹600000 41 జాబితాలు

2014 స్వరాజ్ 744 FE

సగటు ధర - ₹382949

₹210000 - ₹670000 41 జాబితాలు

2019 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹633926

₹590000 - ₹765000 40 జాబితాలు

2012 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹395595

₹300000 - ₹550000 39 జాబితాలు

2012 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹338923

₹240000 - ₹450000 39 జాబితాలు

2013 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹357552

₹200000 - ₹500000 38 జాబితాలు

2016 స్వరాజ్ 744 FE

సగటు ధర - ₹454750

₹310000 - ₹700000 36 జాబితాలు

2013 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹339687

₹230000 - ₹600000 35 జాబితాలు

2014 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹355108

₹280000 - ₹650000 33 జాబితాలు

2014 ఐషర్ 485

సగటు ధర - ₹341212

₹185000 - ₹500000 33 జాబితాలు

2015 స్వరాజ్ 744 FE

సగటు ధర - ₹404786

₹325000 - ₹500000 32 జాబితాలు

2011 ఫామ్‌ట్రాక్ 60

సగటు ధర - ₹339012

₹265000 - ₹400000 32 జాబితాలు

2013 మహీంద్రా 265 DI

సగటు ధర - ₹287690

₹196095 - ₹485000 32 జాబితాలు

2018 స్వరాజ్ 744 FE

సగటు ధర - ₹516656

₹310000 - ₹780000 32 జాబితాలు

2011 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹396534

₹350000 - ₹500000 31 జాబితాలు

2018 స్వరాజ్ 855 FE

సగటు ధర - ₹586935

₹500000 - ₹650000 31 జాబితాలు

2014 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹315833

₹265000 - ₹450000 30 జాబితాలు

2013 స్వరాజ్ 744 FE

సగటు ధర - ₹359135

₹210000 - ₹470000 30 జాబితాలు

2018 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹503375

₹430000 - ₹600000 30 జాబితాలు

2012 ఫామ్‌ట్రాక్ 45

సగటు ధర - ₹323034

₹240000 - ₹450000 30 జాబితాలు

2017 సోనాలిక DI 750III

సగటు ధర - ₹480767

₹410000 - ₹550000 30 జాబితాలు

2016 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹421179

₹340000 - ₹550000 29 జాబితాలు

2015 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹370862

₹300000 - ₹480000 29 జాబితాలు

2011 ఫామ్‌ట్రాక్ 45

సగటు ధర - ₹302517

₹230000 - ₹425000 29 జాబితాలు

2013 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹321667

₹190000 - ₹370000 27 జాబితాలు

2011 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹316765

₹240000 - ₹430000 27 జాబితాలు

2017 స్వరాజ్ 744 FE

సగటు ధర - ₹479259

₹350000 - ₹620000 27 జాబితాలు

2014 మహీంద్రా 265 DI

సగటు ధర - ₹301667

₹225000 - ₹465000 27 జాబితాలు

2017 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹456923

₹380000 - ₹550000 26 జాబితాలు

2016 మహీంద్రా 265 DI

సగటు ధర - ₹340577

₹290000 - ₹450000 26 జాబితాలు

2015 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹374000

₹300000 - ₹500000 25 జాబితాలు

2011 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹282960

₹200000 - ₹360000 25 జాబితాలు

2011 మహీంద్రా 265 DI

సగటు ధర - ₹263160

₹180000 - ₹350000 25 జాబితాలు

2013 ఐషర్ 485

సగటు ధర - ₹324375

₹210000 - ₹450000 24 జాబితాలు

2013 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹323750

₹240000 - ₹600000 24 జాబితాలు

2017 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹413522

₹328000 - ₹500000 23 జాబితాలు

2016 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹382242

₹300000 - ₹500000 22 జాబితాలు

2014 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹334773

₹200000 - ₹380000 22 జాబితాలు

2016 జాన్ డీర్ 5050 డి

సగటు ధర - ₹493068

₹370000 - ₹580000 22 జాబితాలు

2016 సోనాలిక DI 750III

సగటు ధర - ₹480636

₹375000 - ₹812000 22 జాబితాలు

2012 సోనాలిక DI 750III

సగటు ధర - ₹361818

₹280000 - ₹425000 22 జాబితాలు

2017 జాన్ డీర్ 5310

సగటు ధర - ₹644000

₹500000 - ₹1380000 22 జాబితాలు

2019 మహీంద్రా 575 DI

సగటు ధర - ₹528869

₹400000 - ₹700000 22 జాబితాలు

2013 ఫామ్‌ట్రాక్ 45

సగటు ధర - ₹325935

₹250000 - ₹400000 21 జాబితాలు

2013 సోనాలిక DI 35

సగటు ధర - ₹291952

₹220000 - ₹650000 21 జాబితాలు

2017 సోనాలిక DI 745 III

సగటు ధర - ₹423333

₹365000 - ₹500000 21 జాబితాలు

2012 ఫామ్‌ట్రాక్ 60

సగటు ధర - ₹353822

₹180000 - ₹430000 21 జాబితాలు

2016 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹373500

₹310000 - ₹500000 20 జాబితాలు

2017 జాన్ డీర్ 5050 డి

సగటు ధర - ₹510988

₹450000 - ₹575000 20 జాబితాలు

2012 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹303250

₹230000 - ₹450000 20 జాబితాలు

2012 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹285575

₹200000 - ₹430000 20 జాబితాలు

2018 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹470785

₹371500 - ₹900000 20 జాబితాలు

2016 సోనాలిక DI 745 III

సగటు ధర - ₹395750

₹300000 - ₹460000 20 జాబితాలు

2014 ఫామ్‌ట్రాక్ 45

సగటు ధర - ₹365653

₹250000 - ₹510000 20 జాబితాలు

2014 జాన్ డీర్ 5050 డి

సగటు ధర - ₹424579

₹360000 - ₹500000 19 జాబితాలు

2017 పవర్‌ట్రాక్ యూరో 50

సగటు ధర - ₹474729

₹370000 - ₹700000 19 జాబితాలు

2012 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹284250

₹150000 - ₹450000 19 జాబితాలు

2017 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹402708

₹340000 - ₹600000 19 జాబితాలు

2012 ఐషర్ 485

సగటు ధర - ₹305211

₹190000 - ₹450000 19 జాబితాలు

2018 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹486053

₹380000 - ₹625000 19 జాబితాలు

2016 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹363449

₹300000 - ₹450000 19 జాబితాలు

2018 మహీంద్రా యువో 275 DI

సగటు ధర - ₹404444

₹250000 - ₹500000 18 జాబితాలు

2019 జాన్ డీర్ 5105

సగటు ధర - ₹495833

₹350000 - ₹570000 18 జాబితాలు

2017 ఐషర్ 485

సగటు ధర - ₹423333

₹300000 - ₹500000 18 జాబితాలు

2017 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹393333

₹310000 - ₹650000 18 జాబితాలు

2015 సోనాలిక DI 750III

సగటు ధర - ₹427222

₹350000 - ₹500000 18 జాబితాలు

2017 స్వరాజ్ 960 FE

సగటు ధర - ₹564722

₹520000 - ₹600000 18 జాబితాలు

2014 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹320833

₹210000 - ₹500000 18 జాబితాలు

2016 మహీంద్రా 475 DI

సగటు ధర - ₹381357

₹250000 - ₹480000 17 జాబితాలు

2015 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹330824

₹250000 - ₹400000 17 జాబితాలు

2018 పవర్‌ట్రాక్ యూరో 50

సగటు ధర - ₹520610

₹425000 - ₹670000 17 జాబితాలు

2015 సోనాలిక DI 35

సగటు ధర - ₹328529

₹260000 - ₹410000 17 జాబితాలు

2013 జాన్ డీర్ 5050 డి

సగటు ధర - ₹412765

₹350000 - ₹540000 17 జాబితాలు

2019 ఐషర్ 485

సగటు ధర - ₹491882

₹410000 - ₹560000 17 జాబితాలు

2013 సోనాలిక DI 60 RX

సగటు ధర - ₹413235

₹300000 - ₹500000 17 జాబితాలు

2012 సోనాలిక DI 60 RX

సగటు ధర - ₹386826

₹300050 - ₹450000 17 జాబితాలు

2017 సోనాలిక DI 35

సగటు ధర - ₹380294

₹330000 - ₹500000 17 జాబితాలు

2015 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹364706

₹320000 - ₹425000 17 జాబితాలు

2017 మహీంద్రా 265 DI

సగటు ధర - ₹362761

₹315000 - ₹500000 16 జాబితాలు

2018 సోనాలిక DI 750III

సగటు ధర - ₹532533

₹475529 - ₹600000 16 జాబితాలు

2019 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹441911

₹350000 - ₹565000 16 జాబితాలు

2013 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹312250

₹230000 - ₹431000 16 జాబితాలు

2018 మహీంద్రా 275 DI TU

సగటు ధర - ₹407188

₹360000 - ₹500000 16 జాబితాలు

2011 స్వరాజ్ 735 FE

సగటు ధర - ₹269350

₹210000 - ₹400000 16 జాబితాలు

2011 ఐషర్ 380

సగటు ధర - ₹278750

₹220000 - ₹350000 16 జాబితాలు

2019 పవర్‌ట్రాక్ యూరో 50

సగటు ధర - ₹551563

₹420000 - ₹650000 16 జాబితాలు

2014 ఐషర్ 241

సగటు ధర - ₹219731

₹174698 - ₹250000 16 జాబితాలు

వాడిన ట్రాక్టర్ వాల్యుయేషన్ (FAQ)

సమాధానం. ట్రాక్టర్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, మీ ట్రాక్టర్ విలువ తగ్గుతుంది, దానిని తరుగుదల అంటారు. మీరు ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్‌ను అమ్మినప్పుడు, మీరు మీ ట్రాక్టర్‌ను కొనుగోలు చేసిన ధర అదే కాదు. కాబట్టి, ఈ వాడిన ట్రాక్టర్ వాల్యుయేషన్ సాధనం మీ ట్రాక్టర్ యొక్క నిజమైన ట్రాక్టర్ పున ale విక్రయ విలువను తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

సమాధానం. ఇది కొన్ని సెకన్లలో మీరు నిజమైన విలువ ట్రాక్టర్ ధరను పొందే సాధారణ ప్రక్రియ. మీ ట్రాక్టర్ బ్రాండ్, మోడల్ నంబర్, స్టేట్, కొనుగోలు చేసిన సంవత్సరం, టైర్ కండిషన్, మీ పేరు మరియు మొబైల్ నంబర్ వంటి ట్రాక్టర్ గురించి మీకు కొంత సమాచారం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరు వెళ్లాలి, వాల్యుయేషన్ పొందండి, అప్పుడు మీరు సరసమైన ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్ విలువను పొందుతారు.

సమాధానం. ట్రాక్టర్ జంక్షన్ వద్ద, ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్ వాల్యుయేషన్‌లోకి వెళ్లి, ఆపై మీ ట్రాక్టర్ బ్రాండ్ పేరును ఎంచుకోండి, మోడల్ నంబర్‌ను ఎంచుకోండి, స్థితిని ఎంచుకోండి, ఆపై యజమానిని ఎంచుకోండి, మీరు మీ ట్రాక్టర్‌ను కొనుగోలు చేసిన సంవత్సరాన్ని ఎంచుకోండి, మీ పేరు మరియు మొబైల్ నంబర్‌ను జోడించడం కంటే మీ ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్ కండిషన్‌ను ఎంచుకోండి. అప్పుడు కొనసాగండి, వాల్యుయేషన్ పొందండి మరియు చివరకు మీరు మీ సరసమైన ట్రాక్టర్ పున ale విక్రయ విలువను పొందుతారు.

సమాధానం. వాడిన ట్రాక్టర్ విలువ కాలిక్యులేటర్ మా నిపుణులచే తయారు చేయబడింది. ఈ సాధనం మీరు ఇచ్చిన మీ ట్రాక్టర్ వివరాల ప్రకారం ధరను ఇస్తుంది. అప్పుడు ఈ సాధనం మీ ట్రాక్టర్ వివరాలను అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు మీకు సరసమైన పున ale విక్రయ ట్రాక్టర్ ధరను ఇస్తుంది.

జవాబు. ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్ వాల్యుయేషన్ తరహాలోనే, మీరు మీ పాత ట్రాక్టర్ ని ట్రాక్టర్జంక్షన్ పై తేలికగా అమ్మవచ్చు. ట్రాక్టర్ ఆన్ లైన్ లో విక్రయించండి మరియు ఫారాన్ని నింపండి మరియు తరువాత మా టీమ్ మీకు మీ ట్రాక్టర్ ని అమ్మడం. మీ ట్రాక్టర్ ని వేగంగా విక్రయించాలని అనుకున్నట్లయితే మీ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలను అప్ లోడ్ చేయండి.

సమాధానం. లేదు, మీ సౌలభ్యం కోసం ట్రాక్టర్ జంక్షన్ ఈ లక్షణాన్ని ప్రారంభించింది. వాడిన ట్రాక్టర్ విలువ గైడ్‌లు ఉచితం మరియు మీకు భారతదేశంలో సరసమైన ట్రాక్టర్ పున ale విక్రయ ధరను అందిస్తుంది.

సమాధానం. మీరు విక్రయించదలిచిన మీ ట్రాక్టర్ యొక్క సరసమైన ధరను మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే, మీ టైర్ యొక్క పరిస్థితిని కూడా మీరు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది ధరను ప్రభావితం చేస్తుంది.

సమాధానం. అవును, ట్రాక్టర్ జంక్షన్ అనేది మీరు అన్ని బ్రాండ్ల ట్రాక్టర్లు మరియు వాటి స్పెసిఫికేషన్లను పొందే భారతదేశం యొక్క మొదటి ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫాం. ట్రాక్టర్ జంక్షన్‌లో మీరు ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్‌ను కూడా అమ్మవచ్చు. ఉపయోగించిన ట్రాక్టర్ వాల్యుయేషన్ నుండి మీరు మీ ట్రాక్టర్ యొక్క సరసమైన ధరను పొందుతారు మరియు దాని నుండి, మీరు మీ ట్రాక్టర్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా అమ్మవచ్చు.

close
close Icon

మీ కుడి ట్రాక్టర్ మరియు అమలులను కనుగొనండి

కొత్త ట్రాక్టర్లు

వాడిన ట్రాక్టర్లు

పనిముట్లు

సర్టిఫైడ్ డీలర్ వాడిన ట్రాక్టర్ కొనండి