ஷ்ராச்சி 105G Petrol பவர் வீடர்

தயாரிப்பு பகிர்

விலை: ந / அ

SKUTJ-Sh-124

பிராண்ட்ஷ்ராச்சி

பகுப்புகளபவர் வீடர்

அவலிபிலிட்டிகையிருப்பில்

தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு

Engine Model 270G
Engine Type Single Cylinder, Vertical, 4-Stroke, Air Cooled, Petrol Engine
Engine Power 7.8 HP @ 3600 rpm
No. of Gear Speed 2 Forward & 1 Reverse
Mode of Transmission Gear Transmission (PTO Drive)
No. of Blades 18/24/32 Adjustable
Weight 105 kg
Acre/Hr 0.2 - 0.3
Fuel Consumption (Litre/ Hr) 0.75
Working Depth (inch) 6 - 8
Working Width (Feet) Up to 3.5

சிறந்த விலையைப் பெறுங்கள் 105G Petrol

கீழே உள்ள படிவத்தை விலைக்கு நிரப்பவும்

    நன்றி !